1225

تعداد تراکنش های مصرف امروز

4020647541

ریال

مبلغ تراکنش های مصرف امروز

12965

تعداد تراکنش های 7 روز اخیر

45869997577

ریال

مبلغ تراکنش های 7 روز اخیر


فروشگاه های برتر یک روز اخیر
  1. تعاونی كارمندان شهرداری اصفهان
  2. تعاونی كارگران شهرداری اصفهان
  3. باشگاه 2(پیرعلی)
  4. باشگاه شماره 1
  5. بازار روز کوثر 5
فروشگاه های برتر هفت روز اخیر
  1. تعاونی كارمندان شهرداری اصفهان
  2. تعاونی كارگران شهرداری اصفهان
  3. بازار روز کوثر 5
  4. بازار روز کوثر 8
  5. باشگاه 2(پیرعلی)